Arbeidsmarktbeleid in hoofdlijnen

Arbeidsmarktbeleid in hoofdlijnen

Peter van Hoesel verwoordt de conclusies van de stuurgroep NPI

Inhoudsopgave:


Inleiding

Welke beleidsmaatregelen leiden tot een arbeidsmarkt die optimaal functioneert en tegelijkertijd recht doet aan de uitgangspunten van zoveel mogelijk politieke partijen?
De NPI-stuurgroep heeft getracht deze vraag te beantwoorden door een breed palet van oplossingen aan te dragen. Op basis daarvan is onderstaand beleidsprogramma in elkaar gezet.


Vergroting transparantie arbeidsmarkt

De ondoorzichtigheid van de arbeidsmarkt heeft als gevolg dat de arbeidsmarkt lang niet optimaal functioneert. Een uitvoerig en langdurig volgehouden communicatieprogramma kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de arbeidsmarkt.

 1. Voorlichting over kansrijke sectoren en beroepen aan leerlingen, ouders en docenten.
 2. Voorlichting aan werknemers over omscholingsmogelijkheden.
 3. Voorlichting aan werkgevers over de merites van oudere werknemers.
 4. Opzet van een landelijk dekkende website voor stagemogelijkheden en opleidingsplaatsen (laat de publieke sector het goede voorbeeld geven door ruimhartig plaatsen aan te bieden).
 5. Opzet van een landelijk dekkende website voor vrijwilligerswerk (tevens laten zien dat vrijwilligerswerk op diverse manieren de kansen op betaald werk vergroot).
 6. Opzet van een landelijk dekkende website waarop mensen zich vrijblijvend als potentieel werkzoekende kunnen melden en waarop werkgevers zich vrijblijvend kunnen melden als potentieel geïnteresseerde (waar het om gaat is lagere drempels te hebben voor het leggen van contacten).


Stimuleren van levenslang leren

De dynamiek van de wereldeconomie heeft als gevolg dat mensen meermalen van baan en zelfs van beroep moeten veranderen. Het is dan ook noodzakelijk dat levenslang leren sterk wordt bevorderd.

 1. Invoering van een wettelijk recht op leerdagen.
 2. Loonbelasting verlagen naar rato van het aantal leerdagen.
 3. Publiek gefinancierd onderwijs openstellen voor ouderen.
 4. Geen belemmeringen voor het volgen van opleidingen/cursussen door mensen met een uitkering.
 5. Sabbaticals ten behoeve van omscholing fiscaal faciliteren.


Vergroting innovatiekracht

De Nederlandse economie moet zich continu vernieuwen om de hoge loonkosten te kunnen opbrengen. Daarnaast is dit van belang voor de ontwikkeling van een duurzame productiestructuur (waarbij uiteindelijk kan worden voldaan aan het cradle-to-cradle principe).

Daartoe moet ruimte worden geboden voor een innovatieve cultuur.

 1. Ruimte bieden aan zelfstandige arbeid (zzp’ers) door in de wetgeving rekening te houden met deze economische categorie die noch werknemer noch werkgever wil zijn.
 2. Starten met een uitkering als zelfstandige makkelijker maken door geen eisen vooraf te stellen.
 3. Samenwerkingsverbanden van zelfstandigen toelaten tot overheidsopdrachten.
 4. Opzet van een website voor niet benutte vindingen (die op de plank blijven liggen) welke vervolgens door anderen verder kunnen worden ontwikkeld.
 5. Belasting op innovatieve arbeid verlagen (verbreding van de WBSO).
 6. Innovatieve producten/diensten tijdens een introductiefase vrijstellen van BTW.
 7. Innovatiekrediet (met overheidsborgstelling) makkelijk toegankelijk maken.
 8. Openstellen publieke innovatieprojecten (ook projecten i.s.m. bedrijfsleven) voor stagiairs e.d.
 9. Bij sluiting van industriële bedrijven doorstartmogelijkheden faciliteren (bv. deeltijd WW, borgstellingskrediet inzetten, overheid als launching customer, fiscale tegemoetkoming), althans als het gaat om voor Nederland kansrijke sectoren.


Nieuw onderzoek naar de merites van een basisinkomen

Invoering van een basisinkomen voor iedereen kan de volgende positieve effecten hebben: activeren inactieven, opheffen bureaucratie rond diverse uitkeringen, meer zelfstandige arbeid, meer vrijwilligerswerk mogelijk maken, maatschappelijk erkenning voor een keuze om niet te werken.
In 1985 heeft de WRR de merites van een basisinkomen onderzocht en vervolgens aanbevolen om een (bescheiden) basisinkomen in te voeren. In een nieuwe studie zou kunnen worden nagegaan wat de merites van een basisinkomen kunnen zijn in het huidige tijdsgewricht.

 1. Wat kost invoering van een basisinkomen en welke financiële baten kunnen daar tegenover staan?
 2. Hoe kan een basisinkomen dienen ter vervanging van bestaande regelingen in de sociale zekerheid?
 3. Welke veranderingen in het fiscale stelsel zijn nodig?
 4. Wat zijn de verwachte effecten op de arbeidsmarkt, de economie als geheel en de overheidsbegroting?
 5. Hoe kunnen (al of niet vermeende) bezwaren tegen het basisinkomen (hoge kosten; laag arbeidsethos) worden ondervangen?


Onderzoek naar overbodige productie

De economie draait deels op nutteloze en soms zelfs schadelijke producten en diensten. Als we erin slagen te stoppen met overbodige productie gaat er geen welvaart verloren en kan de vrijkomende capaciteit worden benut om lacunes te vullen in nuttige sectoren. Ter voorkoming van een mogelijk misverstand: nuttig is een breed begrip, als mensen plezier beleven aan een product is dat al nuttig te noemen. Er bestaan diverse producten en diensten die noch maatschappelijk nut opleveren noch enig plezier opleveren (afgezien wellicht van degenen die het produceren), denk bv. aan de overdaad aan reclameboodschappen, overbodig verpakkingsmateriaal, nodeloos ingewikkelde bureaucratie, dure maar slecht werkende beleidsinstrumenten.

Daarnaast houden we soms angstvallig vast aan productie die elders in de wereld beter op zijn plaats is, niet alleen vanwege lage lonen maar ook vanwege aanwezig grondstoffen (bv. zeldzame metalen in China), een beter klimaat (bv. zonne-energie in de Sahara) e.d. Door zulke productie niet in Nederland te houden kunnen ook wij profiteren van een veel betere kosten/baten verhouding  en kan de vrijkomende capaciteit worden aangewend in sectoren die beter bij Nederland passen.

 1. Het is dan ook zinvol een grootscheeps onderzoekprogramma te entameren om na te gaan welke productie beter niet kan blijven bestaan en waar vervolgens met meer succes in kan worden geïnvesteerd (bv. de zg. topsectoren).Welke overbodige productie kan worden onderkend in het Nederlandse bedrijfsleven en welke daarvan is mogelijk schadelijk voor de samenleving?
 2. Hoe kan overbodige productie van bedrijven worden teruggedrongen?
 3. Welke overbodige productie kan worden onderkend in de publieke sector en welke daarvan is mogelijk schadelijk voor de samenleving?
 4. Hoe kan overbodige productie van de publieke sector worden teruggedrongen?
 5. In welke voor Nederland kansrijke sectoren kan extra worden geïnvesteerd?
 6. Hoe kunnen dergelijke investeringen op gang worden gebracht?

.................

Dit stuk is opgesteld naar aanleiding van een werksessie van de stuurgroep NPI in augustus 2012.
Ter tafel lag een aanzet door Peter van Hoesel.
Genoemde aanzet en enkele stukken naar aanleiding daarvan (Is het goed zoveel mogelijk mensen aan het werk te hebben?Is werken wel nodig?), hebben flinke discussies op LinkedIn opgeroepen, vooral in de groep Innovatie 2.0 - Community of Talents

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers