Better Business Regulation in a Risk Society

Better Business Regulation in a Risk Society

Dit is de titel van een boek dat onlangs is gepubliceerd door Springer New York. André Nijsen – één van de leden van het Netwerk Politieke Innovatie – heeft hieraan als redactielid en auteur belangrijke bijdragen geleverd.

Waar gaat dit boek over? De vooronderstelling van dit boek is dat de roep om regelgeving zal toenemen in de nabije toekomst als gevolg van de opkomst van de risicomaatschappij. De term ‘risicomaatschappij’ is van Ulrich Beck, een bekende Duitse socioloog. Beck wil daarmee zeggen dat we in de hedendaagse samenleving veel risico’s zelf over ons afroepen. Denk aan risico’s gerelateerd aan voedsel, medicijnen, infectieziekten, klimaatverandering en de financiële crisis om er maar enkele te noemen. In toenemende mate dringen deze risico’s binnen in vrijwel alle leefsituaties. Eén van de meest directe gevolgen van een risicomaatschappij is dat de beslissingen, handelingen of juist het nalaten daarvan van enkelingen risico’s veroorzaken voor velen. Belangrijke bronnen van deze toenemende risico’s, die grote maatschappelijke schade kunnen aanrichten, zijn de toegenomen complexiteit en onderlinge verbondenheid van een alsmaar globaliserende economie. Kleine negatieve schokken kunnen dan catastrofale gevolgen hebben. Deze complexiteit en onderlinge verbondenheid resulteren in kansverdelingen van risico’s met ‘dikke staarten’. Ondernemingen en hun producten/diensten zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven en bijgevolg ook niet de risico’s die deze producten/diensten met zich meebrengen. Dat is de belangrijkste reden waarom het reguleren van ondernemingen een integraal onderdeel is van regulering gericht op het beheersen van maatschappelijke risico’s.

Het doel van dit boek is om een beeld te schetsen van de vele uitdagingen van de risicomaatschappij en de rol van het bedrijfsleven daarin. De vraag is: hoe risico’s zodanig te reguleren dat publieke doelen worden gerealiseerd met behoud van een gunstig ondernemingsklimaat? Dat is het kernthema van het boek. Daarvoor is een multidisciplinaire benadering gekozen en een veelheid aan thema’s: klimaatverandering, voedselveiligheid, de financiële crisis, de betekenis van vertrouwen, maar ook hoe kosten en baten van regelgeving te meten. De auteurs hopen dat de lezers in dit boek nuttige informatie zullen vinden over de veelvormigheid van de risicomaatschappij en de betekenis van regelgeving voor het ondernemingsklimaat. Juist het verenigen van twee –ogenschijnlijk - zo uiteenlopende doelen is een centraal thema van het Netwerk Politieke Innovatie.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers