Energiemarktbeleid in hoofdlijnen

Energiemarktbeleid in hoofdlijnen

Conclusies van de bijeenkomst van Netwerk Politieke Innovatie.

Aanwezig waren de leden van de stuurgroep en ook Arien van der Maas (bestuurslid van Vallei Energie)

Vraagstelling

Welke beleidsmaatregelen zijn, op korte en langere termijn, wenselijk om de energiemarkt duurzaam (volgens 3 P’s: People, Profit, Planet) te ontwikkelen. Ook de belangen van alle actoren bij het energievraagstuk dienen hierbij een duidelijke rol te spelen.
(Zie ook de uitgebreide notitie Het energievraagstuk).

Het Netwerk heeft getracht deze vraag te beantwoorden door een palet van oplossingen aan te dragen. Op basis daarvan is onderstaand beleidsprogramma in elkaar gezet.

Transparantie over de werking (vraag/aanbod) van energievoorziening vergroten.

De ondoorzichtigheid van de energiemarkt leidt ertoe dat onbekend is welke gevolgen (beleids)maatregelen hebben voor de markt. Bovendien hebben consumenten geen inzicht in de effecten van hun gedrag.

 1. Voorlichting over de klimaateffecten van CO2.
 2. Voorlichting over de voorraden fossielen brandstof en de (directe en indirecte) effecten van gebruik fossiele brandstof.
 3. Voorlichting over de (directe en indirecte) effecten van gebruik duurzame energiebronnen.
 4. Zichtbaar maken bij gebruiker van (directe en indirecte) effecten van zijn energiegebruik.
 5. Zichtbaar maken van belangen van de diverse actoren.
 6. Inzicht geven in de energieketen, naar energiesoort, partijen, regels en wetten.
 7. Inzicht verstrekken over prijsvorming in de keten en winst per partij.
 8. Organiseren brede maatschappelijke discussie over energiemarkt en effecten en op basis daarvan opstellen masterplan energie.

Wegnemen institutionele belemmeringen: geschreven en ongeschreven regels.

 1. Inzicht geven in diverse subsidies, regels en wetten
 2. Saneren regelgeving, mede door wetgeving tijdelijk te maken (vergelijk bestemmingsplannen, die maar 10 jaar geldig zijn).
 3. Onjuiste prijssignalen voorkomen op de markt, waar de milieu-schaarsten onvoldoende in de prijzen tot uitdrukking komen.
 4. Wijzigen van de versnipperde structuur van de energieketen, waarin gemakkelijk afwentelingsprocessen kunnen plaatsvinden en waarin lusten en lasten niet altijd door dezelfde partij worden gedragen.
 5. Publiek- private samenwerking om institutionele belemmeringen weg te nemen.

Onderzoek

 1. Publiceren onderzoeken via onafhankelijk kenniscentrum op een voor de consument begrijpelijke manier.
 2. Uitvoeren van onderzoek naar directe en indirecte effecten van diverse energiewijzen op een gestandaardiseerde manier, zodat ketenvergelijking mogelijk is.
 3. Uitvoeren van onderzoek naar kosten en opbrengsten van diverse energiewijzen.
 4. Uitvoeren van onderzoek naar fiscale beprijzing van diverse type gebruikers.
 5. Activeren (kostenbesparende) technologische innovatie (nog niet rendabele) meest duurzame energiewijzen.

Namens de aanwezigen, Theo Reijs, 21 februari 2013

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers