is de financiële sector per definitie instabiel??

  Peter Schuttevaar
  is de financiële sector per definitie instabiel??

  Er wordt op het internet momenteel veel getheoretiseerd over de systeemoorzaken van de financiële crisis. Er zijn er bij die beweren dat zij in het verleden de kredietcrisis met mathematische nauwkeurigheid al hadden voorspeld (bijvoorbeeld Mike Montagne). Dit op grond van een analyse van de systematiek van uitlenen en terugbetalen van banken. In die analyse moet het geld dat banken uitlenen deels worden terugbetaald met geld dat ook weer geleend is. Daardoor ontstaat naar verloop van tijd een exponentiële stijging van het rentedragende deel van de afbetalingssom, totdat elke betaling alleen nog maar uit rente bestaat. Het systeem van lenen en uitlenen is daarmee instabiel geworden.

  Het is goed om eens in algemene zin te bekijken waarom systemen instabiel worden. Dat is omdat zij een positieve terugkoppeling ontvangen die groter is dan de interne remmende werking van het systeem. Concreet kan men zich dat voorstellen als een schommel die steeds een voorwaartse duw krijgt op het moment dat de schommel ook zelf al voorwaarts beweegt (andersom zou het een negatieve terugkoppeling zijn). De schommel kent als systeem echter ook een interne wrijving die voor een natuurlijke afremming van de beweging zorgt. Als de duw echter consequent meer bewegingsenergie oplevert dan er door wrijving weer verloren gaat, dan wordt het systeem instabiel en dan zal de schommel vroeg of laat over de kop vliegen.  

  Als men dit principe op ons financiële systeem toepast, dan mag men aannemen dat de heffing van rente een positieve terugkoppeling geeft op het vermogen van de bank. Dat groeit dan immers. Dat geldt ook voor winst die men verkrijgt op financiële transacties (=speculeren). Op het moment dat deze inname consequent hoger is dan de apparaatskosten van de bank zelf (vergelijk met interne wrijving), dan zal het financiële systeem instabiel worden. Er is dan geen mechanisme dat er voor waakt dat de input van het systeem in evenwicht is met de interne afremming van het systeem.

  In wat men tegenwoordig vreemd genoeg wel de ‘reële economie’ noemt is een dergelijk mechanisme wel aanwezig. Wie aan de markt zijn producten opdringt, wordt namelijk met toenemende distributie- en reclamekosten geconfronteerd. Daar zit een corrigerende werking in. Die corrigerende werking is bij banken niet aanwezig omdat de rentetarieven als middelen van macro-economische sturing worden gezien. En de banken staan zelf vooraan bij het bepalen van die tarieven. Het resultaat daarvan is dat de directe en indirecte innames, ten gevolge van deze tarieven, de bancaire apparaatskosten systematisch en bij voortduring overstijgen. Ongebreidelde groei is daarvan het gevolg.

  Doordat de financiële sector echter geen primaire sector is maar een afgeleide van de ‘reële economie’, betekent dit dat de bancaire sector zich ten koste van andere sectoren zal uitbreiden, zoals een kankergezwel dat doet.  Deze sector zal daardoor ook over steeds meer middelen komen te beschikken waarmee men die macro-economische sturing naar eigen hand kan zetten. Het veelvuldig plaatsruilen van ministers met bankdirecteuren is daar een belangrijk kenmerk van.

  Er zijn twee oplossingsrichtingen voor dit probleem. De eerste is dat men de terugkoppeling uit het systeem haalt. Het verschijnsel rente wordt daarbij volledig afgeschaft en de financiële sector wordt publiek gefinancierd. De tweede oplossingsrichting is dat men de terugkoppeling stabiliseert. Er komt dan een mechanisme dat er voor zorgt dat de directe en indirecte bancaire innames tengevolge van rente precies dekkend zijn voor de legaal geachte apparaatskosten van een bank.

  In beide gevallen is rente geen instrument meer voor macro-economische sturing. Ik zie uit naar de onderzoeken die beide oplossingsrichtingen verder verkennen!

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Harrie Custers
    Harrie Custers 1828 dagen geleden

    @peter @reyer lees http://www.germanvictims.com/wp-content/uploads/2013/06/TheCreatureFromJekyllIsland-ByEdwardGriffin.pdf eens.

    Het is echt in z'n fundament bedoeld als oogst en controle systeem.

    Neemt niet weg dat inmiddels miljoenen mensen in dit systeem participeren en naar eer en geweten hun beste beentje voortzetten. Dat doe ik tenslotte ook binnen de overheid, terwijl ook dat systeem gebouwd is op een machtswisseling en op behoud van de macht. (Oh nee, dat heet dan maatschappelijke orde. hahaha).

    • Netwerk PI
     Netwerk PI 2157 dagen geleden

     Zie ook de op Bommel geïnspireerde bijdrage van Peter Van Hoesel:
     De ‘bovenbazen’ komen een crisis eenvoudig te boven door de geldmagneet aan te zetten waarmee het geld uit andermans zak wordt getrokken.

     Politieke partijen van welke kleur ook zijn niet bij machte gebleken hier wat aan te doen.

     • Peter Schuttevaar
      Peter Schuttevaar 2163 dagen geleden

      Dag Harry,

      Tja, ik hou het voorlopig op instabiliteit. Wat mij betreft mag een analyse over welke kwade genius hier allemaal achter zit wel achterwege blijven. Het gaat er om de weeffout aan te wijzen. 

      Dan zullen we wel zien wie zich precies gaat verzetten tegen een voorstel om het systeem stabieler en meer dienstbaar aan de samenleving te maken.

      Het gaat mij ook een stap te ver om overal kwade wil in te zien. Er zijn te veel meelopers die zich niet (voldoende) realiseren wat ze allemaal aanrichten. Het is veelmeer dienstbaarheid aan een fout systeem dan dat dat systeem ter uitbuiting is opgezet. Het is bezwijken voor het makkelijke geld en misbruik van het systeem makkelijk maken, veelmeer dan het opzettelijk verarmen van de bevolking. Het is veelmeer een mentaliteit van vechten tegen chaos in plaats van opbouwen van een rechtvaardig systeem. Het is de onmacht van een puzzelende en defensieve overheid tegenover een creatieve en offensieve private sector.

      In dat soort verklaringen zoek ik het met name.

      • Harrie Custers
       Harrie Custers 2164 dagen geleden

       Oh ja @peter voor dat ik het vergeet. Jij noemt dit een "instabiel systeem". Ik noem dit de grootste roof, oplichting, valse munterij aller tijden. Willens en wetens zo opgezet.

       En ja, dat kon en kan alleen wanneer banken en overheden de handen in elkaar slaan. (ten koste van de rest)

       De overheid zou namelijk beter zelf het geld in omloop beheren, ten dienste van de samenleving. Dus zonder rente in rekening te brengen. Het is toch waanzin om commerciele bedrijven dit privilege te geven?? Daarom ook dat ik stel dat staatsschuld een verzinsel is. Een truc ten dienste van controle, een truc voor verborgen welvaartsoverdracht.

       De mensen (ik wil hen niet langer burger noemen, want dat maakt hen lid van een maatschappij, een bedrijf en tot onderdaan) hebben niet eens in de gaten hoe zij bestolen worden. "Zo gaat dat hier nu eenmaal".

       • Harrie Custers
        Harrie Custers 2164 dagen geleden

        @peter wat ben ik blij met dit bericht van jouw hand. ;-)

        Ik deel jouw conclusie dat er sprake is van een systeemfout: de correctie ontbreekt. Maar erger nog, ik zie het monetaire systeem (een monopolie van Centrale banken) als de bakvorm voor de samenleving. M.a.w. iets anders dan macht (piramide), competitie, uitbuiting, roof, fraude etc. is binnen dit systeem niet te verwachten. Het is er een noodzakelijk onderdeel van. Dat mag geen samenleving meer heten.

        Waarom deze rijkdom en macht nagenoeg onzichtbaar is? Omdat deze mensen/families hebben geleerd dat om macht te krijgen en te behouden een van de twee voorwaarden is: ben onzichtbaar. Praal er niet mee, want anders komt het volk je uiteindelijk halen.

        De tweede is: geen geweten, verering van de dood. Maar dat ter zijde. Lees Adam Weishaupt.

        Overigens, hetzelfde systeemmanco zie ik bij de overheid. Ja juist ook bij een democratisch systeem. De correctiefator ontbreekt. Zij die beslissen over de uitgaven en zij die de rekening betalen zijn niet dezelfde personen. Met als gevolg dat de overheid groeit en groeit. Uiteindelijk tot een onbetaalbare verzorgingsstaat, waarna priveleges weer ingeperkt moeten worden, niet de belasting.

        De oplossing?

        Volgens mij zijn oplossingen te vinden in complementaire geldsystemen. Niet door toestemming te vragen aan de machthebbers/de monopolisten, maar door het gewoon bottom up te doen. Zie Silvio Gesell over Freigeld, Freiland, stroomgeld. Voorwaarde is bewustwording bij juist ook "de agenten van het systeem". Wanneer politie, soldaten etc. zich in hetzelfde schuitje geplaatst zien, dan maakt dit de machthebbers machteloos. Dan bewaken zij nl. niet langer "de openbare orde", maar het "samenleven".

        • Peter Schuttevaar
         Peter Schuttevaar 2164 dagen geleden

         Hallo Reyer,

         Een systeemingreep kan men overnacht doen. Je kunt als overheid op de ene dag een wet uitvaardigen waarin staat dat rente niet meer geheven zal worden, of in andere aantallen. En die dan de andere dag van kracht laten worden. Evenzo met financiële transacties met tegoeden. Vanuit de systeemtechniek is dat allemaal goed te doen. het is allemaal administratie. FD Roosevelt heeft zo'n truc al eens gepresteerd in de jaren dertig.

         Het prbleem zit hem in de potentiëel ontwrichtende tegenkrachten die de belanghebben zullen proberen te mobiliseren.

         overigens vond ik op internet een interessante studie naar de positie van de Rockefeller familie in de jaren 70 van de vorige eeuw. Het stuk verkent (namens een onderzoekscommissie van het amerikaanse congres) de invloedspositie van deze familie en het geeft ook een inkijk in één van de manieren waarop men die invloed kan camoufleren... a rel="nofollow" href="https://npi.pleio.nl/blog/view/23664502/%3Ehttp://socrates.berkeley.edu/~schwrtz/Rockefeller.html

         • Reyer Brons
          Reyer Brons 2164 dagen geleden

          Peter,

          Volgens mij is hun rijkdom geen geheim. Zie bijv. de foto's van een paar van hun gebouwen aan het eind van het eerder gelinkte artikel.
          Ik herinner me ook een rondvaart in de Baskische golf waar de lokale gids zo'n soort gebouw aanwees op een rotsmassief een paar kolometer te noorden van de grens tussen Spanje en Frankrijk.  
          Wat wel vreemd is dat ze ontbreken op de lijst van de 40 rijksten op Wikepedia!

          Maar dit leidt ons wel af van het hoofdpunt van mijn invalshoek: kun je het systeem aanpassen of kun je er alleen maar een ander systeem naast zetten!
          Jouw vraag vraag is vanuit die optiek hoe een beter systeem er uit ziet.

          • Peter Schuttevaar
           Peter Schuttevaar 2164 dagen geleden

           Maar Reyer,

           Als die familie Rothschild zo veel tegoeden of bezittingen heeft, dan moet dat toch opvallen. Ofwel het staat op hun eigen naam en dan moeten ze ergens in beeld komen ofwel staan de bezittingen op naam van talloze tussenpersonen. Dat laatste kan niet generaties lang goed gaan. Je kunt dergelijke tussenpersonen niet eindeloos knevelen.

           1 procent van de mensheid, dat zijn nog altijd meer dan 50 miljoen mensen. Dat is ongeveer Spanje. Iets anders dus dan enkele families. 

           Overigens ben ik mij er wel terdege van bewust dat er meer moet gebeuren dan enkel ergens een systeemknop om te draaien. Maar het begint er wel mee dat men weet in welke hoek men de oplossing moet zoeken vooraleer men een nieuwe klassenstrijd gaat beginnen.

           • Reyer Brons
            Reyer Brons 2165 dagen geleden

            Peter,

            Inderdaad, die € 70 miljoen is een foutje. Verschil tussen het Amerkaanse en het Europese triljoen is een factor 1.000 (zie de commentaren onder het gelinkte artikel).
            Maar verder zou het best kunnen kloppen - een tijdje geleden heb ik elders al gelezen dat de rijkste 1 % van de mensen 80 - 90 % van het bezit van de wereld in handen heeft. Dan moet de allerrijkste daar toch een flink hap van bezitten!

            Inderdaad, het is een gruwel. Maar dat geldt ook voor een strak doorgevoerde religieuze cultus, dat lijkt ook niet op een sprookje. Als je daarvan in de greep bent is het onmogelijk om over systeemverandering te praten. Misschien kun je ontsnappen en anderen daar ook toe oproepen.
            Systeemverandering kan alleeen maar door bestaande machten aan te tasten en dat is geen technische operatie!

            • Peter Schuttevaar
             Peter Schuttevaar 2165 dagen geleden

             Dag Reyer

             Het idee dat het vermogen van de familie Rothschild zo'n € 70.000 (ik neem aan dat 'miljoen' een typo is) per aardbewoner zou bedragen vind ik trouwens bespottelijk. Dat zou namelijk z'n beetje de helft van de totale welvaart van deze planeet zijn. Wie denkt dat zo iets mogelijk is die heeft niet veel verstand van geldzaken. 

             Neemt niet weg dat de accumulatie van vermogen bij dergelijke families onbehoorlijk groot moet zijn. De Nederlandse bank draait per jaar bijvoorbeeld een winst van ongeveer een miljard (bij ongeveer 350 mio aan lasten,  dus reken het rendement maar eens uit...). Dat zijn met name rente-inkomsten over leningen aan het buitenland.

             Stel je dan voor dat de Federal reserve in de verenigde staten vele malen groter is. Denk je in dat deze Fed nog maar twee jaar geleden ineens 500 miljard dollars aan buitenlandse centrale banken leende. Zonder enige inmening van het Amerikaanse congres! Zelfs als het rendement over deze lening ongeveer 1 procent bedraagt dan is dat dus 5 miljard per jaar. Denk je daarbij in dat men die som van 500 miljard om uit te lenen dus volledig uit niets heeft gecreëerd. En bedenk je dan als klap op de vuurpijl eens dat een (onbekend) deel van het divident over die 5 miljard aan particuliere aandeelhouers wordt uitbetaald. En realiseer je dan dat dat die puisant rijke families zijn die al sinds de 19e eeuw vooraan staan bij die ruif! En dan spreken we nog niet over al die overigen banken die sowieso allemaal in private handen zijn.

             Het is mij allemaal een gruwel. Deze omstandigheden zijn al erg genoeg. Daar hoeven we geen sprookjes omheen te verzinnen.

            Meer ...

            Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers