De ernstige gevolgen van dogmatische standpunten

  Netwerk PI
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Netwerk PI 1612 dagen geleden Reacties (4)
  De ernstige gevolgen van dogmatische standpunten

  Peter van Hoesel, 24 mei 2015

  Dogmatische standpunten zijn voor veel mensen aantrekkelijk. Als je zo’n standpunt overneemt hoef je niet meer na te denken of te twijfelen, je hebt voortaan een stevig houvast. Rationele tegenspraak ketst daar helemaal op af. Er wordt een stelling betrokken en daarover valt niet te praten. Wat je er ook van zegt, de stelling zal gewoon worden herhaald of in het beste geval via een kromme (soms absurde) redenering verdedigd. Natuurlijk houdt ieder mens zoveel mogelijk vast aan bepaalde waarden die hem/haar zijn bijgebracht, maar dat hoeft niet te verhinderen om hierover met anderen van gedachten te wisselen of om toch tot een zekere mate van overeenstemming te komen. Met dogmatici valt echter niet te communiceren over de stelling die zij betrekken.

  Opinieleiders, politici, geestelijk leiders en topmanagers gebruiken dogmatische standpunten om hun eigen positie te beschermen en vooral ook om hun zin te krijgen bij het nemen van door hen gewenste beslissingen. Hun achterbannen/volgers hebben geen rationele onderbouwing van die beslissingen nodig, waardoor zulke leiders zich makkelijk kunnen handhaven. Het geloof in de leider is voldoende. De maatschappelijke gevolgen daarvan zijn enorm en helaas vooral negatief, in veel gevallen zelfs rampzalig.

  Het is niet moeilijk om voorbeelden aan te wijzen van zulke negatieve gevolgen: de barbarij van moslimextremisten, de onderdrukking van grote bevolkingsgroepen door dictators, bestrijding van epidemieën die wordt belemmerd door (vermeende) religieuze voorschriften, financiële crises wegens onterecht geloof in de corrigerende kracht van marktwerking, mislukte fusies en overnames in het bedrijfsleven, uitstel van maatregelen tegen fossiele energie mede in de hand gewerkt door klimaatsceptici, openbare aantijgingen tegen onschuldigen die nauwelijks ongedaan kunnen worden gemaakt, complottheorieën die de ware schuldigen beschermen.

  Maar ook op het eerste gezicht minder ernstige gevolgen kunnen gewenste maatschappelijke verbeteringen in de weg zitten. Politieke partijen houden graag stevig vast aan hun ideologisch bepaalde standpunten, hetgeen leidt tot patstellingen die met zich meebrengen dat overheidsbeleid nauwelijks beter (d.w.z. doeltreffender, doelmatiger, rechtvaardiger, consistenter) gemaakt kan worden. De cultuur in organisaties kan verborgen regels bevatten die elke vernieuwing in de kiem laten smoren. Belangenbehartigers redeneren uitsluitend vanuit het eenzijdige belang van degenen die zij vertegenwoordigen en zien daarbij andere maatschappelijke belangen over het hoofd. Vastgeroeste opvattingen kunnen mensen die met elkaar in gesprek zijn verhinderen om zich te verplaatsen in hun wederzijdse gezichtspunten.

  Het is de vraag of hier wat aan te doen is. Mensen die genuanceerd proberen te denken, praten of schrijven hebben het tij bepaald niet mee. Uitgesproken standpunten doen het nu eenmaal beter in de media, zelfs de kwaliteitspers ontkomt daar niet helemaal aan. Er zijn wel tegenvoorbeelden, zoals Hans van Mierlo die zich altijd weifelend opstelde en toch werd gehoord, maar dat is helaas een uitzondering. Op het internet wordt ongebreideld extreme taal gebezigd die mensen met een evenwichtige opvatting ontmoedigt om mee te doen. Emoties winnen het makkelijk van ratio. Wie zich rationeel probeert op te stellen, kan zelfs worden weggezet als ongevoelig, als zo iemand al aan het woord komt.

  De meeste mensen realiseren zich allemaal wel, dat dogmatische standpunten ons in het beste geval niet verder helpen en in het slechtste geval grote ellende bezorgen. Normale, redelijke denkende mensen zijn altijd weer slachtoffer van die nare gevolgen. Tegelijkertijd weet eigenlijk niemand wat je eraan kan doen. Een weinig kansrijke aanpak is in elk geval om zelf ook te vervallen in dogmatisch klinkende tegenargumenten, want dat verlengt alleen maar een verblijf in de welles-nietes stellingen. Je kunt dan nog beter helemaal niet ingaan op dogmatische standpunten. Helaas zijn die daarmee niet verdwenen.

  Innovatieve bedrijven proberen vastroesten te voorkomen door ruimte te geven aan vrijdenkers. Zoiets zou ook eens bij de overheid kunnen worden gestimuleerd door beleidsambtenaren en -uitvoerders hiertoe enige ruimte te bieden. Dat gaat misschien in tegen de dominante ambtelijke cultuur van ondergeschiktheid aan het politieke bestuur, maar het wordt onderhand tijd in te zien dat zo’n cultuur in deze tijd niet meer past. Dat zou ruimte kunnen scheppen voor broodnodige beleidsinnovaties. De meeste beleidsmedewerkers zijn hier creatief genoeg voor.  Wat daarbij ook zou helpen is als de overheid beter zou luisteren naar hun burgers. Al het beleid is toch bedoeld voor die burgers, zo zeggen ze zelf. Bedrijven worden min of meer door de markt gedwongen om te innoveren, de overheid kent een dergelijk mechanisme niet, dus daar moet je iets anders voor bedenken, bijvoorbeeld een ambtelijk statuut dat het mogelijk maakt om buiten de gebaande paden te denken of een burgerinitiatief met lagere drempels dan er nu gelden. 

  Een andere mogelijkheid zou misschien kunnen zijn om een politieke partij in het leven te roepen met een programma dat ideologische patstellingen zodanig doorbreekt dat de uiteenlopende standpunten toch aan elkaar kunnen worden verbonden. Je zou zeggen dat een partij als D66 die rol zou moeten kunnen vervullen. Je kunt deze partij niet ontzeggen dat zij ondogmatisch denkt, maar het ontbreekt ze tot op heden aan de nodige visie en kracht om politieke patstellingen echt te doorbreken of te overbruggen. Je zou ook kunnen zeggen dat D66 allengs gegijzeld is geraakt door de standpunten aan de linkse en rechtse kant van het politieke spectrum, zodanig zelfs dat ze hun belangrijkste programmapunt, democratische vernieuwing, min of meer hebben opgegeven. Zo krachtig blijken dogmatische standpunten dus te werken. Het is dan ook de vraag of een nieuwe partij wèl voor zo’n doorbraak zou kunnen zorgen. Een politieke samenwerking tussen middenpartijen is waarschijnlijk veelbelovender, maar tot nu toe is daarvan weinig te merken wegens de profileringsdrang die de meeste partijen eigen is.

  Op de TV zou veel meer ruimte moeten komen voor VPRO-achtige programma’s die maatschappelijke kwesties aansnijden. Kwaliteitskranten kunnen helpen om genuanceerde (niet-spectaculaire) verhalen meer ruimte te geven dan ze al proberen te doen. Invoeren van vaste rubrieken waarin dogmatische standpunten op rationele wijze tegen het licht worden gehouden zou hierbij ook kunnen helpen. Interviewers zouden moeten leren om mensen te laten uitpraten, zodat er weer eens nuances over het voetlicht komen.

  Het zou mooi zijn als er een maatschappelijke cultuur zou ontstaan waarin het betrekken van redelijke standpunten aantrekkelijker wordt gemaakt, liefst aantrekkelijker dan het betrekken van dogmatische standpunten. Helemaal lukken zal dat wel niet, maar dat mag de redelijk denkenden onder ons niet verhinderen om aan het ontwikkelen van zo’n cultuur mee te werken. 

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Harrie Custers
    Harrie Custers 1603 dagen geleden

    Waar staat dat ik een "anarchistische aanpak" voorsta? Over dogma's gesproken.

    Ik sta een samenleving voor waarin ieder mens gehoord, geziend, gewaardeerd en erkend wordt. Ik sta een samenleving voor waarbij mensen zaken samen oppakken en daarbij in onderling overleg afspraken maken. En ja, bij voorkeur op basis van vrijwilligheid. Dwang in welke vorm dan ook is niet alleen moreel verwerpelijk, maar leidt bovendien altijd tot perverse en onmenselijke uitwassen. Niemand heeft het recht om een ander de maat te nemen en niemand heeft het recht om zichzelf en/of zijn opvattingen als maat der dingen op te leggen aan anderen.

    Elk systeem dat dit wel doet is gebaseerd op "het recht van de sterkste". Ik vraag niet om een utopia. Ik vraag om een wezenlijke verbetering. Een verbetering op menselijk vlak en wel voor iedereen. Dat is mijn verlangen en dat is mijn intentie.

    In elke samenleving zullen mensen moeten gaan staan voor wat zij de moeite waard achten. Hoe zij zich tegen aanvallen verdedigen is een organisatievraagstuk en een ondernemersvraagstuk. Het huidige systeem (overheid, staatsinrichting, wetgeving etc.) is ooit slechts door een kleine groep, een elite gekozen en opgelegd. Nooit is aan alle mensen de keuze voorgelegd of zij voor zelfbestuur (eigen verantwoordelijkheid, vrijheid) willen kiezen of voor bestuur (regulering, betutteling, pampering, afhankelijkheid). En er bestaat geen enkele autoriteit op deze aarde die het recht heeft mensen die voor zelfbestuur en vrijheid kiezen, ook al zijn die in een minderheid, toch maar te gaan reguleren net als diegene die wel voor regulering (zouden) hebben gekozen.

    En als ik hier weer verder over nadenk. De keuze zelfbestuur of regulering is an sich natuurlijk al absurd. Een dergelijke keuze kan alleen ontspruiten aan een geest voor wie reguleren/heersen een vanzelfsprekendheid is. Ik kijk hier nadrukkelijk in de spiegel! Aan een geest die niet weet of wil weten wat samenleven en samenwerken tussen mensen eigenlijk is: gewoon geven en ontvangen, in interactie met de omgeving leren en ontdekken dat het beste voor de ander ook het beste voor jouzelf is. En dat kan alleen op basis van vrijwilligheid. En natuurlijk moet je je dan soms verdedigen tegen agressie. Een gezin, een buurt, een gemeenschap is al een heel sterk antwoord. Een beter antwoord dan megalomane bestuurders die > 70% van jouw productie plunderen en met oplossingen komen die in nog minder dan 5% tot oplossingen leiden (laat staan leiden tot preventie, laat staan leiden tot compensatie). De oplossing is verdorie erger dan de kwaal!

    De complexiteit van de huidige maatschappij is het bestaansrecht voor legio vazallen van de macht: juristen, fiscalisten, consultants, adviseurs etc. Alleen via complexiteit kunnen zij de indruk wekken onmisbaar te zijn. Van zodra de pot met honing, gevuld op basis van dwang, verdwijnt, verdwijnt vanzelf ook de complexiteit. Het ontwikkelen en onderhouden van vakjargon en andere mistgordijnen lonen dan namelijk niet meer. Elk mens, al of niet samen met anderen, heeft dan namelijk zelf weer zeggenschap over zijn bestedingen en de vrije keuze in wie hij de dienstverlening gunt. In een samenleving is eenvoud de regel.

     

    • Netwerk PI
     Netwerk PI 1607 dagen geleden

     Ik denk dat de belangen van allerlei groepen veranderen zodra de politici hun dogma’s achter zich zouden laten en men verstandig met elkaar zou praten over verbindende oplossingen. Het huidige politieke stelsel dwingt mensen voor hun eigen belang op te komen, waarbij ze gebaat zijn bij een partij die hun belang min of meer vanzelfsprekend (dogmatisch) verdedigt.

     Reactie van Peter van Hoesel:

     Beide reageerders geloven zo te zien niet in veranderingen in de politiek. Ik heb dat nog steeds niet opgegeven, want in contacten die ik zelf heb met de politiek en met hoge ambtenaren merk is steeds meer dat er gehoor komt voor NPI-achtige inzichten. En ook al niet, omdat een revolutie van onderop tot nu toe bepaald niet is gelukt en een min of meer anarchistische aanpak zoals Harry voorstaat geen duidelijk perspectief oplevert voor een betere samenleving.

     • Lucienne Ooijman
      Lucienne Ooijman 1611 dagen geleden

      Wat ik bij politici vooral mis is onafhankelijk denken. Het wordt steeds meer eenheidsworst. D66 is lekker opgeschoven naar onder de vleugels van de VVD en zo ook de PVDA. Misschien is het veel zinvoller om het hele partijstelsel los te laten en te kiezen voor mensen met een standpunt wat jou past. Dat heeft haken en ogen, ja, maar dan gaat het tenminste weer eens over betrokkenheid. Misschien dient dat ieders belang wat meer?

      • Harrie Custers
       Harrie Custers 1611 dagen geleden

       Mijn eerste reactie op dit stuk is: hier ben ik het mee eens. Na even doordenken, meen ik toch dat er iets anders aan de hand is.

       Wat we graag willen is bestuur in ieders belang. Wat we dus graag zien zijn bestuurders die vanuit ieders belang denken en handelen. Echter, om bestuurlijke macht te kunnen verkrijgen dienen bestiirders in spé onderscheiden belangen te vertegenwoordigen. Daarmee manoevreert het systeem zichzelf in een patstelling. Niet ieders belang wordt gediend maar het belang van de sterksten (lobby, geld), de hardste schreeuwers enz. Het innemen van dogmatische stellingen is slechts een van de stijlvormen.

       Een ideale situatie voor verdeel en heers. Politieke partijen, omroepen, media, bedrijven, allen pionnen in hetzelfde spel. Een leuk toneelstuk waar mensen lekker druk mee kunnen zijn, maar niks fundamenteels zullen veranderen. Het gaat voortdurend om het verdelen van de macht en om het verdelen van de beschikbare koek en om de vraag wie de rekening mag betalen.

       Is er een systeem te bedenken waarmee ieders belang per definitie wordt gediend?

      Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers