HUMANISME ALS POLITIEK ALTERNATIEF

  mr drs G.M. van Duin
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door mr drs G.M. van Duin 949 dagen geleden

  Het intellectuele Humanisme startte met het boek Lof der zotheid van Erasmus waarin hij beschrijft hoe dwaas en zot bestuurders en hoge elites zich kunnen gedragen en hoe problematisch de bureaucratie kan zijn.  Opvoeding, onderwijs werd onder Humanistische invloed gereorganiseerd.

  In het boek de republiek van 1400 tot 1800 van J Israel wordt de samenleving beschreven in tijd van de Republiek tijdens en na de Gouden Eeuw. Ja de VOC mentaliteit. En wat blijkt ? Er is een samenleving waarin de middenklasse in de knel zit en de rijkdom ongelijker verdeeld is dan in de Middeleeuwen zelf. De technieken werden moderner de techniek om de economie te besturen niet.

  0,6 procent van de bevolking had samen 19,2 procent van het vermogen in handen, dat waren rijke regenten die leefden van de renten van het vermogen dat werd uitgeleend aan de Republiek, de staten, waarvan ze zelf bestuurder waren.

  1,0 procent  heeft tesamen 31,8 procent van het vermogen in  handen. Dit is de klasse van rijke handelaren en grootgrondbezitters, de grote boeren.

  20 procent van de bevolking had samen 49 %

  77 % van de bevolking werd uitgebuit en bezat niets.

  Dit was in de periode 1500 – 1600.

  Armoede werd gezien als heilig. Als je arm was en niets te eten had, was je een heilige, die aalmoezen kon krijgen van de rijken, die daardoor iets heiligs hadden verricht. Deze beeldvorming was dienstig aan de financiele inhaligheid van de rijken  In 1500 kwam er een HUMANISTISCHE KRITIEK op deze vorm van beeldvorming van armenzorg en op de kloosters, bedelorden. Onder deze kritiek veranderde de organisatie en doel van de armenzorg.  De humanistische kritiek wilde de groei van de armoede beperken en de sociale zorg met ambitieuze projecten reorganiseren. Hierdoor werd armenzorg meer een aangelegenheid van de stad en het stadsbestuur en waren armen niet meer afhankelijk van de willekeur van giften.

  In de jaren 1700 – 1800  ontstond ook de burgerbeweging die ook al Humanistische idealen had maar activistisch  ingreep.

  De burgerbeweging had een breed scala aan fiscale en juridische eisen. In deze tijd werden de belastingpachters aangevallen en de vroedschap, het bestuur van regenten , werd gedwongen de inning van belastingen op te schorten. Hierdoor konden bakkers en kruideniers voedsel verkopen tegen gereduceerde prijzen. Afgevaardigden uit de burgerij moesten de belastingdossiers controleren om te voorkomen dat de regenten bestuurders hun eigen belastbare bezittingen te laag zouden opgeven en daarmee te veel van de lasten zouden afwentelen op de burgerij. Daarnaast moesten alle privileges van de stad bekend worden gemaakt zodat niet alleen de regenten ervan zouden profiteren.

  We leven nu in de zogenaamde moderne technische en snelle tijden, maar ons denken en mentaliteit is nog hetzelfde gebleven. Zo bestaat er nog steeds in de economische wetenschappen het paradigma van de onzichtbare hand. Dit magisch denken komt de rijken goed uit, want de vrije markt economie zal ervoor zorgen dat ook de armen rijker worden en banen krijgen. Dit is magisch denken wat vooraf gaat aan concreet en abstract denken. Het is onbegrijpelijk en onacceptabel dat politici, bestuurskundigen , economen en overheden de sociale economie en markt economie willen laten overlaten aan de onzichtbare hand. Door deze beeldvorming leven we nog steeds in een samenleving waarin de middenklasse in de knel zit en rijkdom zeer ongelijk verdeeld is en de voedselbanken de taken overnemen van de Gemeentelijke overheden.

  Het beeld van de onzichtbare hand is al net zo stupide magisch denken als het beeld dat armen heilig zijn. en ze daarom afhankelijk moesten zijn van willekeurige giften van rijken die af en toe iets vrooms heiligs wilden doen.

  Ook nu kan de BURGERBEWEGING in actie komen maar nu tegen Multi Nationals  Controleer de belastingdossiers van de Multi nationals om te voorkomen dat ze hun winsten te laag opgeven en daardoor te veel lasten afwentelen op de burgerij.

  De HUMANISTISCHE KRITIEK moet zich nu weer toeleggen op het armoede vraagstuk en het vraagstuk van de verdeling van de economie. Onderwerpen moeten zijn

  BASISINKOMEN  voor mensen met een uitkering. Voldoende voor huisvesting, voeding, vakanties, uitgaan, kleding. zorg.  Ruim 1500 euro per maand is noodzakelijk. Dit stimuleert weer de economie  van de middenklasse want er is meer te besteden.

  ZORG  zorgpremies  inkomensafhankelijk maken   Fiscaal alle ziektekosten die betaald zijn fiscaal van het inkomen aftrekbaar maken in plaats van de huidige ingewikkelde regeling waarin vrijwel niets fiscaal aftrekbaar is.

  INKOMENS   Bonussen dienen niet meer te bestaan. Inkomensratio de hoogste inkomens mogen niet meer zijn dan tienmaal de laagste. 1500 euro per maand is de laagste dus 15.000 euro per maand de hoogste. En dat is al heel mooi !

  WONEN De huren worden inkomensafhankelijk gemaakt. Er moeten meer en betere sociale woningen komen, zo veel mogelijk in laagbouw. Hoogbouw stimuleert getto’s en banlieu’s.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers