Het Netwerk Politieke Innovatie staat on-line

Het Netwerk Politieke Innovatie staat on-line

Missie

Het Netwerk Politieke Innovatie is een onafhankelijke groep van beleid- en organisatieprofessionals  die makers en uitvoerders van publiek beleid wil uitdagen en stimuleren tot innovatie van de huidige procesaanpak van  publieke beleids­vorming en -uitvoering.

 

Probleemstelling

Politieke (proces) innovatie is nodig omdat:

a)    beleid niet (voldoende) in samenwerking met burgers en bedrijven wordt gevormd; waarbij een enorm potentieel aan kennis en kunde ongebruikt blijft

b)    bestaand beleid van het oude stempel tot veel bureaucratie leidt met hoge uitvoeringskosten en lage maatschappelijke meerwaarde

c)     er veel ad hoc (en te gedetailleerd , op uitzonderingen gericht) beleidsontwikkeling plaats vindt waarbij ondanks hoge beleidsontwikkeling/ wetgevingskosten geen integrale en duurzame oplossingen worden gecreëerd voor wezenlijke maatschappelijke vraagstukken. 

d)    beleidsvorming te weinig gebaseerd is op een lange termijn visie op de moderne samenleving en teveel gebaseerd op traditionele politieke standpunten en op handhaving van belangen en machtsposities

 

Politieke procesinnovatie moet leiden tot het op een productieve wijze tot stand brengen van integrale, duurzame, effectieve en betaalbare/ beheerbare oplossingen voor wezenlijke maatschappelijke vraagstukken gebruik makend van het kennispotentieel van burgers en bedrijven. Voorbeelden van wezenlijke maatschappelijke vraagstukken zijn: wonen en leven, integratie, duurzaamheid, kennisintensieve economie, mobiliteit, veiligheid.

 

Innovatie

Kenmerken van een innovatief politiek “bedrijf” zijn:

 • meer gericht op feiten dan op modieuze opvattingen en hypes
 • meer vanaf het begin samenwerken dan achteraf verkrijgen van draagvlak (van burgers, etc.)
 • meer lering trekken (evaluatie) dan telkens nieuwe bedenksels lanceren
 • meer proactief, op basis van visie, dan reactief, op basis van incidenten of calamiteiten
 • meer integraal of holistisch dan fragmentarisch vanuit kokervisies of beleidskoninkrijkjes
 • meer forceren van doorbraken dan fijnmazig verbeteren van de bestaande verhoudingen
 • meer vanuit netwerken en ketens dan vanuit grootschalige, anonieme  en verbureaucratiseerde  (met functiescheiding/taaksplitsing) overheidsorganisaties
 • meer vanuit het algemeen belang dan vanuit de vele uitzonderingen en deelbelangen
 • meer normale mensentaal dan academisch jargon
 • meer vanuit dienstbaarheid dan vanuit macht
 • meer vanuit kennisdelen dan vanuit afschermen en beveiligen van kennis

 

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers