Geschiedenis

Bezwaren: Arbeidsmarkt: Revision

Laatst bijgewerkt op 649 dagen geleden door Netwerk PI

Vooraf
Dit is een deelpagina van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina en zie voor uitleg onderaan.

Arbeidsmarkt

Korte melding van de bezwaren:

Uitwerking

Niemand wil meer onaangenaam werk verzetten

Toelichting
Niemand wil meer onaangenaam en vuil werk verzetten
Niemand zal de minder leuke banen meer willen doen, want deze leveren (marginaal) te weinig op met een basisinkomen

Weerlegging 
Dit bezwaar kon nog wel eens meevallen.
Als het onaangename werk echt als noodzakelijk gezien wordt, zijn er vast wel mensen die het willen doen. Ter illustratie, veel huishoudelijk werk wordt nu ook als onaangenaam ervaren, maar gebeurt wel!
Als de animo voor onaangenaam werk afneemt, zijn er overigens minstens twee remedies denkbaar:
- het werk kan geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd worden
- de beloning voor dit noodzakelijk werk gaat omhoog.

Veel mensen zullen genoegen nemen met het basisinkomen.

Toelichting
Veel mensen zullen niet meer gaan werken als een basisinkomen hen in staat stelt deel te nemen aan de maatschappij: ze zullen genoegen nemen met het basisinkomen.
De marginale opbrengst van een uur werken zal zover afnemen dat veel mensen niet meer zullen willen werken.

Weerlegging 
Net als nu zullen er altijd mensen zijn die meer willen. De tot nu toe uitgevoerde experimenten tonen ook aan dat het merendeel van de mensen juist actiever wordt door de zekerheid die en basisinkomen biedt.
Te verwachten valt dat een deel van het betaalde werk lager beloond zal worden na invoering van een basisinkomen, zeker als dat aantrekkelijk werk betreft.
Minder aantrekkelijk werk zal geautomatiseerd kunnen worden, of moet beter worden beloond.

Het wegvallen van inkomen door het werkloos raken zal met een basisinkomen een veel groter effect hebben dan nu

Toelichting
Het wegvallen van inkomen door het werkloos raken zal met een basisinkomen een veel groter effect hebben dan nu (en mensen passen hun levensstijl aan aan hun inkomen).

Weerlegging 
Dit bezwaar gaat uit van een bepaalde manier van invoeren van basisinkomen, waarbij de beloning van betaalde arbeid netto ongeveer evenveel is als nu en bovenop het basisinkomen komt. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dat zo zal lopen. Te verwachten is dat zowel de bruto-lonen (door marktwerking) als de belastingen (omdat de overheid een deel van de kosten van basisinkomen wil dekken) aangepast zullen worden, zodat het gevreesde bezwaar zich niet voor zal doen.

Als je mensen een basisinkomen geeft, schuif je ze terzijde

Toelichting
Als je mensen een basisinkomen geeft, dan schuif je ze terzijde. Je schrijft ze af voor de arbeidsmarkt.  Dat is niet de goede manier om met mensen om te gaan.

Weerlegging 
Dit bezwaar hoor je met name als het een basisinkomen voor bepaalde groepen betreft, bijvoorbeeld mensen van boven de 55 of de 60 jaar.
Met het bezwaar wordt miskend dat ook deze mensen kansen kunnen aangrijpen en dat de mogelijkheden daartoe veel groter zijn dan in de vigerende participatiewet.
Ook kleinere banen of een eigen bedrijfje als zelfstandigen zijn dan ineens aantrekkelijke opties om wat  bij te verdienen.
Ook kan de krampachtigheid rond vrijwilligerswerk en mantelzorg verdwijnen. 

Basisinkomen betekent dat betaald werk niet nodig is en dat ontneemt veel zin aan het bestaan

Toelichting
Voor veel mensen is betaald werk een erkenning van hun nut voor de maatschappij.
As dat weg zou vallen omdat je met basisinkomen niet meer hoeft te werken, ontstaat verveling en een grote leegte.
Hoe om te gaan met het verlies aan identiteit, als je geen arbeid hebt. Mensen hebben de kerk niet meer, de verzuiling is vrijwel verdwenen, de overzichtelijkheid van de Koude Oorlog is veranderd in mondiale chaos; de sociale integratie en identiteit via werk en arbeidsplek is dus van groot belang.

Weerlegging 
Een basisinkomen is natuurlijk meer dan een oplossing voor het probleem van de werkgelegenheid. Zou niet werken een straf zijn?  Het hebben van een baan, het kiezen van een vak, het verrichten van arbeid, we kiezen er voor omdat we het dagelijks brood moeten verdienen. Die keuze is niet zo vrij als we vaak denken of willen denken. Als je zes keer hebt gesolliciteerd zonder resultaat, dan neem je kans nummer zeven wel aan, of je nu bijgedachten hebt over de werkgever, de zinvolheid van je taak, of de hoogte van je salaris of niet. Dat noemt ons marktdenken een vrije keuze. Het basisinkomen vergroot je vrijheid een baan, een werkgever, een klus te kiezen of niet.

Onze heersende ideologie zegt dat we vrijheid hebben bij het aangaan van arbeidscontracten, maar dat is betrekkelijk, onder de druk van de noodzaak een inkomen te verdienen. Dus een basisinkomen kan ook vrijheid van betekenis opleveren. Vrijheid om een kunstzinnig bestaan te kiezen, je te wijden aan je kinderen, of te investeren in het idee dat je leven beheerst. Het maken van die keuzen geeft ook identiteit, mogelijk meer dan de gedwongen keuze voor brood op de plank.

Betaald werk blijft nodig maar wordt door het basisinkomen niet gehinderd. Voor zinvol werk zullen mensen gemotiveerd blijven, voor zinloze arbeid zal minder animo ontstaan.
Bovendien is er allerlei onbetaald werk dat heel zinvol is en waarvoor meer ruimte komt.
De zin van het bestaan kan daardoor juist fors toenemen. 

Uitleg

Dit is een deelpagina van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina en zie onderaan voor uitleg.
Deze pagina’s hebben de technische vorm van een wiki. Dat wil zeggen dat degenen die dat willen daaraan mee kunnen schrijven, met dien verstande dat wel zichtbaar is en blijft wie iets heeft toegevoegd, aangepast of geschrapt.Om mee te kunnen schrijven moet je wel geregistreerd zijn als deelnemer van het NPI.
Het is ook mogelijk mij als initiator een mail te sturen met suggesties voor aanvullingen, correcties etc.
Tijdens het groeiproces om tot adequaat gevulde pagina’s te komen, wordt prioriteit gelegd bij het verwoorden van de bezwaren.
In tweede instantie worden deze bezwaren besproken, weerlegd en of gerelativeerd.