Wat wil het NPI

 • Iedereen (publiek zichtbaar)

Het Netwerk Politieke Innovatie (NPI) wil politici uitdagen om het voortouw te hernemen in het ontwikkelen van de Nederlandse samenleving. Dat is nodig omdat de politici van deze tijd teveel achter de ontwikkelingen aanlopen in plaats van dat zij in de strijd om een betere toekomst voorop lopen. Het NPI is er van overtuigd dat deze voortrekkersrol gerealiseerd kan worden door het ‘politieke bedrijf’ op de volgende twee punten te verbeteren:

 • Geen kleinste gemene deler maar synergie
  Een complexe samenleving en een versnipperde politiek leiden tot ingewikkeld beleid dat door de vele uitzonderingen en compromissen haar doel voorbij schiet. Politici van diverse kleur dienen daarom met elkaar naar sterke en duurzame syntheses te zoeken in plaats van naar zwakke compromissen voor de korte termijn.
 • Niet opponeren maar co-creëren
  Er is tegenwoordig een brede maatschappelijk ontwikkeling gaande waarin burgers zich steeds meer in netwerken groeperen. Desondanks worden die burgers zelden bij het politieke proces betrokken. Het politieke bedrijf moet daarom zodanig aangepast worden dat het enorme potentieel en kennis in deze netwerken beter wordt benut.

Het NPI denkt dat deze verbeteringen met name van belang zijn bij een aantal ‘wezenlijke maatschappelijke vraagstukken’ zoals: wonen en leven, integratie, duurzaamheid, kennisintensieve economie, mobiliteit, veiligheid.
Speerpunt is op dit moment de reductie van complexiteit, anders gezegd het streven naar eenvoud. 

Het NPI noemt een dergelijk verbeterd politiek bedrijf een “innovatieve politiek”. We kunnen die aan het volgende herkennen:

 • meer gericht op feiten dan op modieuze opvattingen en hypes
 • meer vanaf het begin samenwerken dan achteraf verkrijgen van draagvlak (van burgers, etc.)
 • meer lering trekken (evaluatie) dan telkens nieuwe bedenksels lanceren
 • meer proactief, op basis van visie, dan reactief, op basis van incidenten of calamiteiten
 • meer integraal of holistisch dan fragmentarisch vanuit kokervisies of beleidskoninkrijkjes
 • meer forceren van doorbraken dan fijnmazig verbeteren van de bestaande verhoudingen
 • meer vanuit netwerken en ketens dan vanuit grootschalige, anonieme  en verbureaucratiseerde  (met functiescheiding/taaksplitsing) overheidsorganisaties
 • meer vanuit het algemeen belang dan vanuit de vele uitzonderingen en deelbelangen
 • meer normale mensentaal dan academisch jargon
 • meer vanuit dienstbaarheid dan vanuit macht
 • meer vanuit kennisdelen dan vanuit afschermen en beveiligen van kennis

 Zie ook een video met Peter Schuttevaar over het NPI.